2019-02-07 08:46
Halvårsrapport 2018/2019 for perioden 01.07.2018 – 31.12.2018

Halvårsrapport 2018/2019 for perioden 01.07.2018 – 31.12.2018


Koncernens hovedaktiviteter

Koncernen består af moderselskabet Odico A/S samt datterselskabet Odico Formworks ApS.

Selskabets aktivitet indenfor Robotic Solutions omfatter udvikling, fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen - et koncept kaldet ’Factory-on -the Fly’ - baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr.

Odico driver endvidere, i forretningsenheden Odico Formworks, en ordrebaseret projektforretning med intern anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i forskellige materialetyper.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Koncernen har i perioden 1. juli 2018 – 31. december 2018 opnået en nettoomsætning på 1,4 mio.kr.

Nettoomsætningen i 1. halvår har været betydeligt højere end i samme periode året før om end lavere end forventet på nuværende tidspunkt. Grundet et højt aktivitetsniveau forventer ledelsen fortsat at indfri forventningerne for året med en omsætning i niveauet 7 mio.kr.

Odico A/S har pr. 10. december 2018 indgået aftale om leverance af den første ”Factory on the fly” til dansk kunde i byggebranchen. Ordren indgår i forventningerne til året, hvorfor den ikke ændrer på den samlede forventning til koncernens omsætning.

Det samlede halvårsregnskab for Odico A/S koncernen viser et underskud før skat på 3,9 mio.kr. hvilket er lavere end samme periode året før.

Selskabets resultat er præget af den planlagte udbygning af organisationen, således at Odico A/S har fået den nødvendige platform til at håndtere den forventede vækst.

Selskabet har i den forbindelse afholdt planlagte engangsomkostninger.

På baggrund af resultatet for 1. halvår forventer selskabet fortsat et underskud før skat på 6 – 8 mio.kr. for regnskabsåret 2018/19. 


Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har i 1. halvår 2018/2019, som planlagt, udbygget sine investeringsaktiviteter i udviklingen af forretningsenheden Robotic Solutions.

Hovedtal
DKK


Periodetal 01.07.2018-31.12.2018* 01.07.2017-31.12.2017*    Egenkapitalforklaring 01.07.2018-31.12.2018* 01.07.2017-31.12.2017*
             
 Nettoomsætning 1.380.140 945.347    Egenkapital primo 27.578.968 1.150.653
 Resultat før finansielle poster -3.955.776 -254.961    Reguleringer 635.944 -
 Resultat før skat -3.951.137 103.233    Overført via resultatdisponering -3.094.313 -261.637
         Egenkapital ultimo 25.120.599 889.016
 Aktiver i alt pr. 31.12. 31.153.574 7.018.765        
 Egenkapital i alt pr. 31.12. 25.120.599 889.016        
             
 Pengestrømsopgørelse:        Aktierelaterede nøgletal: 31.12.18* 31.12.17*
             
 Pengestrøm fra drift -5.808.587 -166.557    Antallet af aktier pr. 31.12 13.409.091 -
 Pengestrøm til investering -1.298.625 -    Resultat før skat pr. aktie -0,29 -
 Pengestrøm fra finansiering 635.944 -        
 Pengestrøm i alt -6.471.269 -166.557    Indre værdi pr. aktie pr. 31.12 1,87 -
         Børskurs pr. aktie pr. 31.12 18,93 -
 Likvide beholdninger primo 27.846.411 -1.708.524    Markedsværdi pr. 31.12 253.834.093 -
 Likvide beholdninger ultimo 21.375.142 -1.875.081        
             
Likvide beholdninger kan specificeres som følger:        
Likvide beholdninger 21.375.142 6.486        
Driftskredit 0 -1.881.567        
             
* Ej reviderede tal            


Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Munch-Hansen, formand
Niels Kåre Bruun
Lars Christiansen

Bestyrelsesbeslutninger

Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger bortset fra, hvad der fremgår af de meddelelser, som allerede er udsendt via First North.

Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden

Odico A/S ejer ikke aktier i selskabet.

  
Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet

Anders Bundsgaard, 32,17% (4.312.500 stk.)
Asbjørn Søndergaard, 15,23% (2.041.667 stk.)
Jens Munch-Hansen, 10,88% (1.458.333 stk.)

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet

Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.

Næste regnskabsmeddelelse

19. september 2019 – Årsrapport for regnskabsåret 2018/19.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Anders Bundsgaard, anders@odico.dk

Selskabets adresse:

Odico A/S
Peder Skrams Vej 5
5220 Odense SØ
www.odico.dk

Certified Adviser:

Ernst & Young P/S
Christian Ejlskov Hansen
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com


Vedhæftet fil