2018-06-07 08:00
Odico A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark og bliver da Danmarks første børsnoterede robotvirksomhed

ODICO A/S
Selskabsmeddelelse

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Odico A/S ("Odico" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Selskabsmeddelse nr. 1-2018
Odense, 7. juni 2018

Odico A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Denmark og bliver da Danmarks første børsnoterede robotvirksomhed

Odico er den første danske robotvirksomhed, der annoncerer om optagelse på Nasdaq First North. Udbudsperioden løber fra den 11. juni til 22. juni 2018, og udbudskursen er 8,80 kr. pr. aktie svarende til en markedsværdi før udbuddet på DKK 88 mio. Udbuddet af nye aktier er på op til DKK 30 mio.

Odico blev stiftet i 2012 med en vision om med robotteknolog at revolutionere bygge- og anlægssektoren, der er en af de mindst automatiserede industrier. Efter deltagelse i over 250 projekter for over 100 kunder ved vi, at Odicos robotløsning kan revolutionere sektoren på globalt plan” - Anders Bundsgaard, CEO Odico.

100 gange hurtigere teknologi
Odico har siden stiftelsen i 2012 udviklet en revolutionerende robotteknologi målrettet bygge- og anlægssektoren. Det revolutionerende ved løsningen er todelt. Den gør det økonomisk muligt at opføre avancerede arkitektoniske designs og visioner som f.eks. Olafur Eliassons hovedsæde for Kirk Kapital, og den gør det ved at udføre de for sektoren typisk manuelle processer helt op til 100 gange hurtigere.

Det særlige ved Odicos robotløsning er, at den omfatter hele processen fra en 2D eller 3D tegning til et færdigt robotproduceret emne. Således omdanner Odicos software i første omgang 2D og 3D tegninger til specifikke instruktioner til robotten , som herefter på få minutter kan skære f.eks. forme, som kan være væsentligt mere ressourcekrævende at udføre ved eksisterende metoder. Formene bruges typisk til at støbe beton, men kan også bruges til støbning af andet som f.eks. glasfiber.

Odicos robotløsning er udviklet primært til produktion af betonstøbeforme, men robotløsningen har større anvendelsesmuligheder. Således har Odico blandt andet leveret emner til vindmøller, støbeforme til facadepaneler, bærende elementer og interiør i beton, samt skabeloner til muring af komplicerede former.

Formålet med børsnoteringen
Med blandt andet projekter for internationalt anerkendte arkitekter og designere, har Odico bevist, at der er en international efterspørgsel for Odicos løsninger. Formålet med børsnoteringen er derfor at anvende provenuet fra udbuddet til at flytte Odico fra at være en projektorienteret virksomhed til at være en international volumenforretning med fokus på salg af robotløsninger baseret på Odicos Factory-on-the-Fly.

UDBUDDET I HOVEDTRÆK

 • Det forventede bruttoprovenu er på DKK 25 – 30 mio.
 • Der udbydes alene nye aktier
 • Udbudskursen er DKK 8,80 svarende til en markedsværdi af Odico før udbuddet på DKK 88 mio.
 • Udbudsperioden løber fra den 11. juni til den 22. juni 2018 kl. 23:59.
 • Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 25. juni og første handelsdag ventes at være den 29. juni.

       

Factory-on-the-Fly og App-baseret forretningsmodel
Odicos projektforretning har hidtil produceret emnerne til kunderne. Med Factory-on-the-Fly, der er Odicos unikke og transportable robotløsning til bygge- og anlægssektoren, kan emnerne produceres hos kunderne selv – f.eks. hos en entreprenør på en byggeplads i USA, en støbeformsproducent i Kina eller hos en betonelementfabrik i Danmark. Herved sparers ikke blot væsentlig tid, men også meget transport.

Factory-on-the-fly består af en industrirobot, Odicos skæreværktøj monteret i en tilpasset skibscontainer samt Odicos softwareplatform. For standardiserede produkter kan kunderne betjene Factory-on-the-Fly uden forudgående kundskaber, blot ved hjælp af en ipad og en tilhørende Odico App. Herved kan Odico nemt levere et komplet system til fremstilling af støbeforme og andre byggeelementer direkte til kunderne på byggepladser eller produktionsanlæg hvor som helst i verden.

App-platformen, som forventes færdigudviklet inden for seks måneder, vil nemt kunne tilpasses til produktion af forskellige støbeforme og bygningselementer.  Således vil den samme robotløsning kunne producere f.eks. søjler, bærende bjælker, vægge med særlige vinduesudsparinger eller ligeløbstrapper – blot ved brug af forskellige Apps, som det kendes fra f.eks. smartphones. Salg af nye Apps forventes derfor sammen med after market sales at bidrage til volumenforretningen.

Stort marked uden direkte konkurrence
Odico er first mover med sin Factory-on-the-Fly løsning og uden direkte konkurrence med dette koncept inden for den globale bygge- og anlægssektor. Med afsæt i over 100 kunder samt deltagelse i over 250 projekter, herunder af internationalt anerkendte arkitekter som Bjarke Ingels, Dorte Mandrup og Zaha Hadid Architects, anser ledelsen salgspotentialet for globalt og stort. I Odicos VækstPlan 2022 er det ambitionen, at der i 2021/22 opnås en omsætning på DKK 200 mio.

Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig via Odicos hjemmeside www.odico.dk.

Der er mulighed for at møde Odicos ledelse på følgende informationsmøder:

I samarbejde med Dansk Aktionærforening: Århus den 12. juni samt i København den 13. juni og 18. juni.

I samarbejde med Nordnet: København den 14. juni samt 20. juni (webinar)

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

 • Udbudsperiode: 11. juni 2018 – 22. juni 2018 kl. 23:59.
 • Udbudskurs: DKK 8,80 pr. aktie a nominelt DKK 0,05.
 • Antal aktier inden Udbuddet: 10.000.000 stk.
 • Markedsværdien: Baseret på Udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 88 mio. pr. datoen for virksomhedsbeskrivelsen.
 • Nye udbudte aktier: Udbuddet omfatter maksimalt 3.409.091 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 30 mio. Minimumsudbuddet er på 2.840.910 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på DKK 25 mio. Hvis der ikke findes investorer til Minimumsudbuddet på 2.840.910 stk., vil Udbuddet ikke blive gennemført.
 • Eksisterende aktionærer: Ingen af de eksisterende aktionærer sælger aktier ved udbuddet, og de er alle underlagt lock-up for en periode på 12 måneder for 100% af deres aktier.
 • Afgivelse af tegningsordre: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Der skal minimum tegnes 450 stk. aktier, svarende til DKK 3.960 pr. tegningsordre. Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 25. juni. 2018.
 • ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasse. De Nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061031119 ved Udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de Nye Aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN kode for aktierne er DK0061031036 og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet ”ODICO”.
 • Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende aktier er betinget godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark, under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 29. juni 2018.
 • Placering: Kapital Partner fungerer som Certified Adviser og Bookrunner i forbindelse med udbuddet og Arbejdernes Landsbank fungerer som afviklingsagent.

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

Odico A/S
Peder Skrams Vej 5
5220 Odense SØ
www.odico.dk

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Havnegade 39
1058 København K
www.kaptalpartner.dk

Vigtig information
Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Odico A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Odico har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Odico vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Attachment