2021-04-21 08:00
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Tillväxt med 26% och bästa kvartalet hittills

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:
 • Fortsatt hög tillväxt, +26% jämfört med motsvarande kvartal 2020.
 • Både Performance Chemical, +38%, och Performance Masterbatch, +15%, växer kraftigt jämfört med motsvarande kvartal 2020.
 • Första kommersiella ordern till Indien till värde av 1 500 kSEK levererad.
 • Riktad nyemission övertecknad, tillförde 33 534 kSEK efter avdrag av transaktionskostnader.
 • Reactive Recycling, ett nytt erbjudande inom återvinning, lanserades under kvartalet.
Finansiellt:
 • Nettoomsättningen uppgick till 52 506 (41 704) kSEK.
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 2 090 (2 283) kSEK.
 • Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 61 556 (29 791) kSEK exklusive en checkkredit om 10 000 kSEK.
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 3 600 (-3 940) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 0,00 (-0,01) SEK.
 • Rörelseresultatet för kvartalet belastas av engångskostnader kopplat till justeringar inom supply chain.

Lomma 21 april 2021

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se">info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 08:00 CET.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se">info@fnca.sesamt per telefon på 08-528 00 399.

https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-holding-ab--publ--delarsrapport-1-januari---31-mars-2021,c3329524

https://mb.cision.com/Main/6364/3329524/1404495.pdf