2019-01-11 16:51
MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA UNDER KOMMANDE VECKA

MÅNDAG DEN 14 JANUARI

=====================

kl 8.30: SEB: boprisindikator

I den senaste Boprisindikatorn från SEB, för december, fortsatte nedgången i hushållens boprisförväntningar, från 13 till 10. Men minskningen var klart mindre än månaden före, då indikatorn sjönk från 22 till 13.

Stockholm stod för den största nedgången i december (till -8).

"Även om hushållens förväntningar på reporäntan backar något den här månaden, har de nu etablerat sig på en högre nivå än tidigare. Hushållen verkar övertygade om att Riksbanken gör som den sagt och nu påbörjar en räntehöjning. Det är med stor sannolikhet också en av orsakerna till den avvaktande attityd som finns till bostadsprisernas utveckling", sade Jens Magnusson, privatekonom på SEB, i en kommentar till decemberutfallet.

Hushållen fick rätt i sina antaganden om höjd reporänta från Riksbanken, som ju den 19 december fattade beslut om att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till -0,25 procent.

Swedbank tror att räntehöjningar kan fortsätta att bidra med viss oro för bostadsköpare, i takt med att flera banker nu börjat höja sina utlåningsräntor. Samtidigt innebär den nya budgeten viss stimulans för hushållen via exempelvis utökat jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för statlig skatt.

I ett kundbrev skriver Swedbank att utvecklingen för bostadsbyggandet blir mycket intressant att följa framöver då de räknar med en fortsatt nedgång i antal påbörjade bostäder, vilket i sin tur minskar bostadsinvesteringarna och därmed även investeringarnas bidrag till BNP-tillväxten.


kl 9.30: SCB: KPI december

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha legat stilla på 2,1% i december, främst på grund av högre priser på utrikes resor. Därmed skulle inflationsutfallet återigen komma in under Riksbankens prognos.

Den numer så viktiga KPIF-inflationen exklusive energi väntas däremot komma in i linje med Riksbankens prognos.

KPIF exklusive energi spås ha stigit med 1,5% i årstakt. Inflationstakten mätt som KPI väntas ha legat kvar på 2,0% i december, samma nivå som i november, enligt SME Direkts prognosenkät.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 20 december, pekar mot en KPIF-inflation på 2,2% i december och en KPI-inflation på 2,1%. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,5%.

Danske Bank noterar att decemberinflationen kom in lite högre än de väntat i Norge och marginellt lägre i Danmark.

Av mest relevans för deras egna siffror är flygpriserna, som steg i Norge men föll i Danmark.

"Vår inflationsprognos bygger på antaganden om kraftigt stigande priser, vilket säsongsmässigt är normalfallet, men historiskt är vi bättre korrelerade med Danmark än med Norge, vilket i sin tur indikerar en nedsidesrisk mot vår prognos", skriver Danske Bank i ett kundbrev.

De tillägger att detta kommer som lök på laxen efter att Travelmarkets Flygprisindex sedan tidigare indikerat lägre prishöjningar än för tidigare år.TISDAG DEN 15 JANUARI

=====================

kl 20.00: Storbritannien: parlamentet röstar om brexitavtalet

Det brittiska parlamentet ska rösta om premiärminister Theresa Mays brexit-avtal. Omröstningen skulle ha ägt rum före jul, men drogs tillbaka då det stod klart att May stod inför ett massivt nederlag.

Sedan dess har premiärministern, utan framgång, försökt att få EU27 att ge försäkringar som lättar på parlamentarikernas oro. Det finns heller inte mycket som talar för att avtalet ska röstas igenom nu.

Parlamentet har röstat igenom ett par förslag som bakbinder May än mer. Dels beslutade de att regeringen behöver parlamentets godkännande för att lämna EU utan ett avtal innan de kan använda sig av vissa skattelagar, dels tvingas regeringen inom tre dagar ge svar på hur de ska gå vidare om avtalet faller.

Commerzbank noterar i sitt veckobrev att omröstningen sannolikt kommer att föra brexit tillbaka till strålkastarljuset, men även om det skulle bli en hård brexit ser de inga skäl för hysteri eftersom många företag redan har vidtagit förebyggande åtgärder och i vissa fall också försäkrat sig mot ett svagare pund.ONSDAG DEN 16 JANUARI

=====================

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI december

KPI-inflationen väntas ha sjunkit till 2,2% i december, från 2,3% i november, medan kärn-KPI antagligen låg stilla på 1,8%.

Unicredit räknar med ett stort negativt bidrag från motorbränsle, vilket speglar mycket lägre oljepriser. Tobak väntas också dra ner, eftersom skattehöjningen kom i december 2017 jämfört med november 2018.

Producentpriserna väntas samtidigt ha sjunkit tillbaka något och ökat med 2,9% i december, ner från 3,1% månaden före då förväntningarna också låg på +2,9%.


kl 14.30: USA: detaljhandel december

Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln väntas ha ökat med 0,2% i december, och exklusive bilar spås en uppgång med 0,1%.

I november prickade utfallet förväntningarna om ökningar på 0,2% för försäljningen både med och utan bilar.

Commerzbank beklagar i ett kundbrev att detaljhandelsstatistiken kanske ställs in om nedstängningen av den statliga verksamheten fortsätter eftersom den skulle kunna lätta på en del av oron för en recession.

De lyfter fram att det är viktigt att ta med i beräkningen att en väntad uppgång med 0,2 procent underskattar den underliggande kraften eftersom ett kraftigt fall i bensinpriserna har pressat ned den nominella försäljningen vid bensinstationerna avsevärt.

Bortsett från bensinstationerna finns det tydliga tecken på tillväxt, till exempel gäller detta för bilförsäljningen där tillverkarnas försäljningssiffror visar en ökning.

Samtidigt väntas byggmaterial ha gynnats av det jämförelsevis milda vädret.

Enligt Commerzbank bör den fortsatta sysselsättningsboomen tillsammans med stigande löner också försäkra en solid ökning av detaljhandelns försäljning.TORSDAG DEN 17 JANUARI

======================

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed Index janauri

Efter nedgångar i oktober, november och december väntas "Philly Fed" i januari ha vänt svagt upp till 11,0, från 9,3 i december.FREDAG DEN 18 JANUARI

=====================

kl 9.00: Valueguard: bopriser

I november visade Valueguards HOX-index att bostadspriserna i Sverige sjönk 0,7% i november jämfört med föregående månad. Säsongsrensat steg priserna 0,7%.

Under den senaste tremånadersperioden sjönk bostadspriserna 1,9%, medan de steg 0,8% under de senaste tolv månaderna. Det var den första uppgången i årstakt sedan oktober i fjol.

Swedbank noterar att Valueguards preliminära analys av bostadsrättsmarknaden i Stockholm under december visade tecken på en återhämtning jämfört med november.


kl 15.15: USA: industriproduktion december

I november steg industriproduktionen med 0,6%, vilket var dubbelt så mycket som analytikerna hade räknat med.

Produktionen i tillverkningsindustrin var samtidigt oförändrad i november, vilket var svagare än en väntad ökniing med 0,3%.

Unicredit tror dock att industriproduktionen var oförändrad i december, men att detaljerna är mycket starkare än huvudsiffran antyder.

"Viktigare är att tillverkningsindustrins produktion bör ha ökat med starka 0,5%, den största månadsökningen sedan i augusti", skriver de i ett kundbrev.

En sådan uppåtstuds indikeras av en kraftig uppgång av antalet arbetade timmar i tillverkningssektorn.

Unicredit räknar också med en stark uppgång i gruvproduktionen, vilket också indikerats i en solid uppgång i antalet arbetade timmar.

De tror vidare att styrkan i gruv- och tillverkningsindustrin motverkas av ett fall på 4,5% i produktionen vid så kallade "utilities", som speglar den negativa effekten av ovanligt milda temperaturer på efterfrågan på uppvärmning.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt