2018-12-07 11:43
KI: AUTOMATISKA STABILISATORER MINSKAT NÅGOT SENASTE 20 ÅREN

STOCKHOLM (Direkt) Finanspolitikens automatiska stabilisatorer, det vill säga hur de offentliga finanserna automatiskt stabiliserar konjunkturen utan några aktiva beslut, har minskat något mellan 1998 och 2018. Minskningen skedde framför allt under de tio första åren.

Det skriver Konjunkturinstitutet i en rapport som tagits fram på regeringens uppdrag.

"Rapporten finner att minskningen främst förklaras av att skatten på förvärvsarbete har minskat som andel av BNP och av att utgiften för arbetslöshet har minskat som andel av BNP. Detta motverkas till viss mån av ökad progressivitet i skatten på arbete", skriver KI och tillägger att data inte ger några tydliga belägg för att de automatiska stabilisatorerna skulle ha försvagats efter 2009.

KI påpekar att även om de använt vedertagna metoder är beräkningarna osäkra och det finns regelförändringar som de inte tittat på som sannolikt påverkat de automatiska stabilisatorerna. Dit hör införandet av kommunala utjämningsreserver samt systemet för statligt stöd vid korttidsarbete, som båda väntas öka de automatiska stabilisatorerna något.

Införandet av det nya, lägre överskottsmålet från och med nästa år bedöms inte hindra de automatiska stabilisatorerna från att verka

I rapporten diskuterar KI också några tänkbara åtgärder som kan förstärka de automatiska stabilisatorerna. De påpekar dock att det är svårt att identifiera enkla svar på frågan hur de automatiska stabilisatorerna bäst skulle kunna stärkas eftersom man i de flesta fall måste göra avvägningar mellan olika mål för den ekonomiska politiken.

"Av de åtgärder som diskuteras är det främst två, så kallad 'loss carry-back' i bolagsbeskattningen samt tidsvarierande a-kassa, som framstår som mer lovande i termer av samhällsekonomisk effektivitet. I båda fall krävs dock att åtgärderna utreds mer ingående", skriver KI.

"Loss carry-back" innebär att företag i sin beskattning kan göra avdrag för förluster mot tidigare inbetald skatt, vilket stärker kassaflödet i företag som drabbas av en snabb konjunkturnedgång. Detta finns i dag bland annat i Storbritannien och USA.

En tidsvarierande a-kassa innebär att a-kassan blir mer generös i lågkonjunktur för att sedan stramas åt i högkonjunktur.Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt