2013-12-17 06:59
Riksbanken: Bör fokusera på prisstabilitetsmålet - forskare
   (SIX) Riksbanken bör fokusera på prisstabilitetsmålet och
sänka reporäntan, skriver de två forskarna Pontus Braunerhjelm
och Johan Eklund på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

   "Resultatet av Riksbankens högräntepolitik är en svagare
svensk ekonomisk utveckling; svenska företag har förlorat
konkurrenskraft gentemot omvärlden, hushållen betalar alltför
höga räntekostnader och sysselsättningsutvecklingen har varit
svagare än vad som troligen annars hade varit fallet. Men
framför allt  vilket är allvarligt  har det lett till att
penningpolitiken i dag framstår som rörig, svårtolkad och mindre
transparent", skriver Pontus Braunerhjelm som är professor vid
KTH och vd för Entreprenörskapsforum, samt Johan Eklund som är
docent vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och
forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.

   Att försöka uppnå andra mål än prisstabilitet, till exempel
kring hushållens skuldsättningsgrad, när i princip bara ett
medel (räntan) kan användas skapar osäkerhet om grunderna för
penningpolitiken, argumenterar debattörerna.

   "Det driver dessutom fram orimliga förväntningar på
densamma", fortsätter Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund som
menar att det är politikerna som måste ta ansvar för bristen på
bostadsbyggande och en felreglerad fastighets- och byggmarknad.
Den problematiken kan inte överlåtas på penningpolitiken,
resonerar de.

   "Om pris- och skuldsättningsgraden anses vara ett problem kan
detta på kort sikt bemötas med minskade avdragsmöjligheter,
amorteringskrav eller lånetak. Än viktigare är dock att
fastighetsmarknaden avregleras för att minska de mycket långa
projekt- och tillståndstiderna men också för att komma till
rätta med de inlåsningseffekter som hyresregleringen skapar. I
andra hand handlar det om finanspolitiken och om hur
skattesystemet kan bidra till en ökad rörlighet på
bostadsmarknaden. Detta är med andra ord områden som Riksbanken
varken kan eller bör försöka göra något åt. På längre sikt är
den enda lösningen en politik som ökar bostadsbyggandet",
skriver Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund.

   Riksbanken väntas meddela ett penningpolitiskt besked klockan
09.30 på tisdagsförmiddagen. De flesta analytiker och ekonomer
räknar med att Riksbanken sänker reporäntan med 25 punkter till
0,75 procent. I SIX Market Estimates sammanställning räknar 11
av 17 ekonomer och analytiker en sänkning med 25 punkter medan 6
bedömare räknar med oförändrad styrränta.

   Gällande den förväntade botten på Riksbankens reporäntebana
ligger genomsnittet bland de 7 som har svarat på 0,83 procent,
där spannet ligger mellan 0,72 procent till 1,00 procent.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News